עמוד:175

תפילות השבת וברכותיה ויש מוסיפים ושרים: תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד: תהלים קמה, כא ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה: תהלים קטו, יח הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו, תהלים קו, א-ב מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו: הזימון אם בין המסובים ישנם לפחות שלושה גברים [מגיל שלוש עשרה ואילך], חייבים כל הסועדים בזימון, שהוא הזמנה לברך את ברכת המזון. בעל הבית [או מי שנתכבד על ידו לעשות כך] הוא המזמן, ויש הנוהגים למזוג לו כוס מיוחדת של יין. [זימון בנוסח מיוחד נאמר בסעודה הנערכת לכבודם של חתן וכלה בשבעת ימי המשתה שאחרי חתונתם, בסעודה שלאחר ברית המילה וכן בבית האבלים. ראה עמ' 13, 37 ו-52.] ויש הנוהגים שגם נשים האוכלות בפני עצמן מזמנות. 0 ימלל: יאמר. ישמיע כל תהלתו: מי יוכל לומר את כל שבחיו? הזימון: "שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן" [משנה ברכות ז, א], כלומר לברך יחדיו את ברכת המזון, כאשר אחד מהם מזמין את חבריו לעשות זאת יחד עמו. המשנה גם מציעה את נוסחת הזימון, המתרחבת לפי מספר המשתתפים: שלושה, עשרה, מאה, אלף ורבוא. האגדה מספרת שכבר אברהם אבינו הזמין את אורחיו לברך בנוסחה מעין זו [תלמוד בבלי, סוטה י ע"ב]. המימד הציבורי-קבוצתי של ברכת המזון מגדיל את כבודו של ה', וניתן להשוות את הזימון לקריאתו של שליח הציבור, "ברכו את ה' המבורך", המצויה בראש תפילות ערבית ושחרית.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר