עמוד:164

תפילות השבת וברכותיה זה יהיה שכרו, אשר חפץ ביקרו, יוסף חצה דג ומצא מרגלית בבשרו. ואם שלחן כדת ערוך, ומלאך אל יענה ברוך, זה יהיה זמן ארוך, ואויביו יהיו כדמן, ומלאך רע יענה אמן, בעל כרחו, יספר שבחו, שמו יעלה כטוב שמן. נשים נרות תדלקנה, וחק נדות תחזקנה, והחלות תסקנה, תגן בעדן זכותן, יום בא עת לדתן, ואם לא עברו ונזהרו, אזי קרובה לדתן. תנו שבח ושירה לאל אשר שבת ברא, זה יהיה שכרו וכו': שכרו יהיה כשכרו של מי שחפץ בכבודה של השבת, כמסופר על יוסף "מוקיר שבתות" [תלמוד בבלי, שבת קיט ע"א] אשר נהג לקנות דג לכבוד השבת, למרות עוניו, ופעם מצא בתוכו מרגלית. כדת: כראוי. ומלאך וכו': שני מלאכים מלווים לאדם לביתו בליל שבת, ואם מצאו את הבית ערוך ומוכן ליום השבת, מברך המלאך הטוב שכך יזכה האדם תמיד, והמלאך הרע עונה בעל כורחו "אמן" [ראה לעיל, עמ' 146]. זמן ארוך: האדם יזכה לברכת המלאך הטוב למשך ימים רבים. כדמן: כאשפה. כטוב שמן: כריחו של השמן הטוב. נשים נרות וכו': הנשים הנשואות נצטוו בשלוש מצוות המיוחדות להן [משנה שבת ב, ו[: הדלקת נרות [ראה עמ' 144], נידה [ראה עמ' 248] והפרשת חלה [ראה עמ' 233]. תסקנה: תשרופנה [את הבצק שהופרש כחלה]. תגן בעדן וכו': זכות שלוש המצוות האלה תשמור עליהן ביום שיכרעו ללדת [משנה, שם]. עברו: חטאו. קרובה לדתן: הן תלדנה במהירות ובקלות.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר