עמוד:163

תפילות השבת וברכותיה הלא חלקך מראש, אקד על אפי, חלק דמו דרוש, ואפרש לך כפי, עת כי אפתח פי שפוך אף על ראש ויקרא טז,כא בנשמת כל חי. השעיר החי. יום שבת קודש הוא יום שבת קדש הוא, אשרי האיש שומרהו, ועל היין זוכרהו, ואל ישים אל לבו, הכיס ריק ואין בו, ישמח וירוה, ואם לוה, הצור יפרע את חובו. הבשר יין ודגים, אל יחסר בתענוגים, ואם שלש אלה לפניו צגים, חלקך מראש: רישראל הם] נחלתך מימי קדם. חלק וכו': ופירוש הבית כולו: נקום את נקמתו של יעקב רהמכונה הקרוי גם "שֵעיר" והמסמל את אדום, היא הנצרות]. "חלק" בעקבות בראשית כז, יא] ושפוך את כעסך על ראש עשו ר אקד וכו': אשתחוה על פני. אפתח פי וכו': אומר את תפילת "נשמת כל חי", אשר פיוט זה נכתב במקורו כדי להיאמר כמבוא לה. 0 זוכרהו: מזכיר את יום השבת בקידוש על היין. ואל ישים אל לבו: אל ידאג ראם כיסו ריק]. ירוה: ישתה לרוויה. ואם לוה: גם אם יצטרך ללוות כסף לצרכי השבת רומקור הדברים בתלמוד הבבלי, ביצה טו ע"ב]. הצור: ה'. שלש אלה לפניו צגים: הבשר היין והדגים מוצגים רעל השולחן]. יום שבת קודש הוא: מחבר הפיוט חתם את שמו באקרוסטיכון "יהונתן חזק".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר