עמוד:160

תפילות השבת וברכותיה יום זה לישראל יום זה לישראל אורה ושמחה, שבת מנוחה. צוית פקודים במעמד סיני, שבת ומועדים לשמר בכל שני, לערך לפני משאת וארוחה / שבת מנוחה. יום זה לישראל אורה ושמחה, שבת מנוחה. חמדת הלבבות לאמה שבורה, לנפשות נכאבות נשמה יתרה, לנפש מצרה יסיר אנחה / שבת מנוחה. יום זה לישראל אורה ושמחה, שבת מנוחה. קדשת ברכת אותו מכל ימים, בששת כלית מלאכת עולמים, בו מצאו עגומים השקט ובטחה / שבת מנוחה. יום זה לישראל אורה ושמחה, שבת מנוחה. 0 פקודים: מצוות. בכל שני: בכל השנים, תמיד. משאת: מנות של אוכל. חמדת הלבבות: השבת, שכל לב חומד ורוצה אותה. לאמה שבורה: כינוי לעם ישראל שלבותיהם שבורים מצער. נשמה יתרה: השבת היא כתוספת נשמה לבני אדם מיוסרים ודואבים [ורעיון הנשמה היתרה שיש באדם בשבת מצוי בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א]. מצרה: מצטערת ודואגת. בששת: ימי הבריאה. עגומים: בני ישראל העצובים והמודאגים. הוד מלוכה: ביאת המלך המשיח. יום זה לישראל: הפיוט מיוחס לר' יצחק לוריא [הוא האר"י, המאות הט"ו-ט"ז] אך לא הוא חיברו, אלא ר' יוסף חנדלי )אמצע המאה הט"ו(. בפיוט בצורתו הנוכחית ישנם אחד עשר בתים, אך מקובל לשיר רק חמישה מבתי הפיוט והם שהובאו כאן.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר