עמוד:156

תפילות השבת וברכותיה עזר לשובתים בשביעי, בחריש ובקציר עולמים, פוסעים בו פסיעה קטנה, סועדים בו, לברך שלש פעמים, צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים, יהוה אלהי ישראל, הבה תמים. שמואל-א יד, מא קדשם במצותיך וטהרם כעצם השמים לטהר, רוחך תניחמו כבהמה בבקעה תרד מן ההר, שבתם תשכנם בנחלת סהר, כנחלים נטיו, כגנות עלי נהר. במדבר כד, ו מנוחה ושמחה מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומריו וזוכריו המה מעידים, כי לששה כל ברואים ועומדים. עזר וכו': עזור לנצח לאלה ששובתים ממלאכתם ביום השביעי. פסיעה קטנה: הליכה מתונה, כפי שיש ללכת ביום המנוחה [תלמוד בבלי, שבת קיג ע"ב]. שלש פעמים: בסעודות השבת. תצהיר: תאיר כאור הצהריים. אור שבעת הימים: על פי המדרש [בראשית רבה ג, ו בעקבות ישעיה ל, כו], אור החמה בשבעת ימי בראשית גדול היה ומופלא, ואור זה שמור לצדיקים לעתיד לבוא. הבה תמים: כאן פירושו של הפסוק: תן שכר שלם [לשומרי השבת]. עצם וכו': בוהק נפלא [על פי שמות כד, י]. תניחמו: תיתן להם מנוח. כבהמה וכו': על פי ישעיה סג, יד: "כבהמה בבקעה תרד [רוח ה' תניחנו[", הבהמה יורדת אל הבקעה למצוא בה מנוח. שבתם וכו': השבת שהם שומרים תביאם לשכון בבית המקדש, המכונה "נחלת סהר". [בשיר השירים ז, ג נאמר "שררך אגן הסהר" וביטוי זה נדרש במדרש שיר השירים רבה על הסנהדרין היושבים במקדש.] כנחלים וכו': כשיחים הצומחים בזקיפות ליד הנחל וכגינה פורייה ליד מקור מים. 0 יום מחמדים: יום נחשק, אהוב. שומריו וזוכריו: המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי השבת [שמות כ, ח; דברים ה, יב]. לששה כל ברואים: הכול נברא בשישה ימים, כמפורט להלן. מנוחה ושמחה: מחברו של הפיוט אינו ידוע [אך אולי היה שמו משה, והוא חתום בראש שלושת הבתים הראשונים].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר