עמוד:152

תפילות השבת וברכותיה ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. [ועונים: אמן] ברכת קדושת היום ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו, ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית, תחלה למקראי קדש, זכר ליציאת מצרים, ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה יהוה, מקדש השבת. [אמן] כשמקדשים בסוכה בשבת חול המועד סוכות מוסיפים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה. המקדש שותה את רוב היין שבגביע ומעביר אותו כדי ששאר המסובים ישתו ממנו. סברי מרנן ורבנן: כלומר: סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו [והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובת ברכה]. ורצה בנו: אנחנו לו לרצון. תחלה למקראי קדש: יום השבת הוא ראשון המועדים של עם ישראל, כמפורט ברשימת המועדים של ויקרא פרק כג. זכר ליציאת מצרים: כמו שנאמר בעניין שמירת השבת בעשרת הדיברות [דברים ה, יב-טו[: "שמור את יום השבת לקדשו ... וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ... על כן ציוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר