עמוד:146

תפילות השבת וברכותיה שלום עליכם הפיוט מושר עם ההתכנסות סביב השולחן [בישיבה או בעמידה], ונוהגים לומר כל אחד ואחד מארבעת בתיו שלוש פעמים. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומוסיפים ואומרים שני פסוקים אלה: כי מלאכיו יצוה לך, לשמרך בכל דרכיך: תהלים צא, יא ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם: תהלים קכא, ח 0 ממלך וכו': המלאכים, השליחים, שבאו ממלך מלכי המלכים [ויש גורסים רק "מלך מלכי המלכים"]. יצוה לך: יפקיד עליך [לשמור אותך]. שלום עליכם: יסודו של הפיוט במסורת כי "שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו", והם מברכים אותו כשהם מוצאים את הבית מוכן ליום השבת [תלמוד בבלי, שבת קיט ע"ב]. הפיוט, שמחברו לא נודע, מוכר מן המאה הי"ז ונראה שמוצאו בחוגי מקובלים. זמנו המאוחר של הפיוט ומוצאו מחוגי תורת הסוד מתבטאים גם בבקשה שהמלאכים יברכו את האדם. בדרך כלל שלטת בסידור התפיסה, כי מקור כל הברכות הוא ה', והוא בלבד, ובשל כך יש שאינם נוהגים לומר פיוט זה. כי מלאכיו וכו': הוספת שני הפסוקים האלה באה להדגיש כי ה' הוא השומר את האדם וכי המלאכים [שנזכרו בפיוט "שלום עליכם"] הם שליחיו, ותו לא.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר