עמוד:88

תפילות השנה וברכותיה דקדשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו, ליחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, אמן. ברוך יהוה לעולם, אמן ואמן. תהלים פט, נג לוקחים את הלולב עם ההדסים והערבות ביד ימין, ואת האתרוג ביד שמאל, כששתי הידיים צמודות זו לזו. מחזיקים את האתרוג בהיפוך, כשהפיטם שלו כלפי מטה, ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב. ביום הראשון שבו נוטלים לולב מוסיפים ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. לאחר הברכה הופכים את האתרוג, כשהפיטם שלו כלפי מעלה, ומנענעים מעט את ארבעת המינים לכל הכיוונים, בסדר הזה: מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה, מטה. קידושא רבא ליום הסוכות מוזגים יין לגביע ואומרים: כשחל סוכות בשבת מתחילים כאן: ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם שמות לא, טז-יז ברית עולם: ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש: בדרך כלל מתחילים כאן: אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם: ויקרא כג, ד וידבר משה את מועדי יהוה אל בני ישראל: ויקרא כג, מד ליחדא וכו': [ארמית] ליחד את שם הקדוש ברוך הוא ושכינתו ביראה ובאהבה, ליחד את שם י"ה ב]שם] ו"ה בייחוד שלם. קידושא רבא: ראה עמ' .186

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר