עמוד:81

תפילות השנה וברכותיה סוכות "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים ... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים" [ויקרא כג, פסוקים מב-מג, מ]. "כתיב 'כי עמך הסליחה למען תורא' [תהלים קל, ד] - הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה, וכל כך למהø 'למען תורא', בשביל ליתן אימתך על הבריות, מיום הכפורים עד החג [Ωסוכות], כל ישראל עסוקים במצוות: זה עוסק בסוכתו, וזה עוסק בלולבו, וביום טוב הראשון של חג, נוטלין לולביהן ואתרוגיהן בידיהן, ומקלסין להקב"ה, והקב"ה אומר להם: כבר מחלתי לכם מה שעבר, מכאן ואילך חשבו עוונותיכם לפניכם" [פסיקתא דרב כהנא, פרשת 'ולקחתם לכם']. חג הסוכות מתחיל בט"ו בתשרי ונמשך שבעה ימים עד כ"א בו. היום הראשון נחשב יום טוב וששת הימים שאחריו - "חול המועד". היום האחרון שבהם, השביעי לחג הסוכות, מיוחד באופיו ובמנהגיו וקרוי "הושענא רבה". היום שלאחר הושענא רבה הוא יום טוב בפני עצמו ["שמיני עצרת"], שבארץ ישראל מצורף אליו אירוע חגיגי נוסף, "שמחת תורה". חג הסוכות הוא פגישה בין שני מסלולים היוצאים משתי ההתחלות השונות של לוח-השנה היהודי, תשרי וניסן. הוא החג השלישי לפי המניין מתשרי: ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, והוא מציין בתוך רציפות זו את השמחה שאחרי אימת הדין. הוא גם החג השלישי למניין שלושת הרגלים מניסן - פסח, שבועות וסוכות, והוא מציין בהקשר זה את הרגשת התודה של העם שיצא ממצרים וזכה לחסות תחת כנפי השכינה המסומלות בסוכה. כיוון שהרגלים נושאים יחד עם תוכנם ההיסטורי גם תכנים של חגי טבע חקלאיים [חג האביב, חג קציר חיטים, וחג האסיף] הרי מתוסף על מסלולים אלה גם מסלול שלישי: סגירת מחזור השנה החקלאית ותחילת מחזור השנה הבא. חג הסוכות בולט בעוצמת השמחה שבו [ובקידוש הוא קרוי "זמן שמחתנו"]: שמחת החקלאי האוסף לביתו את היבולª שמחת המאמין המרגיש שנתכפרו עוונותיו והריהו פותח דף חדש בחייוª שמחת העם המרגיש את חסדי ה' בדרכו אל החופש. מאז ימי הביניים הוסיפו לחג זה גם שמחה רביעית: בחג הנסמך לשבוע הסוכות - שמיני עצרת - מציינים בחגיגיות את סיום קריאת התורה מדי שנה בשנה, "שמחת תורה". שתי מצוות מייחדות את חג הסוכות: מצות הישיבה בסוכה ומצות ארבעת המינים. מצות הסוכה, שהיא עיקרו של החג ועל פיה נקרא גם שמו, נזכרה בתורה בציווי פשוט: "בסוכות תשבו שבעת

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר