עמוד:78

תפילות השנה וברכותיה סדר ברכת הבנים לפני שהולכים לבית הכנסת נהוג שההורים מברכים את ילדיהם, כשהם מניחים את ידיהם על ראשיהם. לבן: לבת: בראשית מח, כ ישימך אלהים ישימך אלהים כאפרים וכמנשה. כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך יהוה וישמרך. במדבר ו, כד-כו יאר יהוה פניו אליך ויחנ j. ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום. לבן: ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שיתן בלבך אהבתו ויראתו ותהיה יראת השם על פניך כל ימיך שלא תחטא, ותהי חשקך בתורה ובמצות, עיניך לנכח יביטו, פיך ידבר חכמות ולבך יהגה אימות, ידיך יעסקו במצות, רגליך ירוצו לעשות רצון אביך שבשמים. יתן לך בנים ובנות צדיקים וצדקניות עוסקים בתורה ובמצות כל ימיהם, ויהי מקורך ברוך, ויזמין לך פרנסתך בהתר בנחת וברוח מתחת ידו הרחבה ולא על ידי מתנת בשר ודם, כדי שתהיה פנוי לעבודת השם, ותכתב ותחתם לחיים טובים וא \כים בתוך כל צדיקי ישראל, אמן. 0 ויחנך: יתן לך חן [בעיני ה' ואדם]. ישא ה' פניו: יתייחס אליך בחיבה וברחמים. לנכח: למולך, כלומר: תישיר מבטך, שלא כדרך המשקרים המשפילים את עיניהם [על פי משלי ד, כה]. יהגה אימות: יתנהג ביראת ה'. ויהי מקורך ברוך: תבורך אשתך [על פי משלי ה, יח]. בהתר: בדרכים כשרות [ללא ספק גזל]. סדר ברכת הבנים: על החלק הראשון של נוסח הברכה, המשותף גם ללילי שבתות וימים טובים, ראה להלן, עמ' . החלק השני של הברכה, המיוחד ליום הכיפורים 145]ומנוסח בסידורים רק כפנייה אל הבנים וכאן הצענו גם נוסח לבנות], ארוך יותר ומופיע לראשונה במאה השמונה-עשרה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר