עמוד:77

תפילות השנה וברכותיה הדלקת נרות בערב יום הכיפורים את פני יום הכיפורים מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות [ויש הנוהגים להדליק מספר נרות כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים, בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים]. לאחר שהאשה מבעירה את האש בנרות היא מכסה את עיניה בידיה, מברכת, ופוקחת את עיניה כדי להביט בנרות. וזו לשון הברכה: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של [בשבת אומרים: שבת ושל] יום הכפורים. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי [ואת אישי] ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. הדלקת נרות: ראה עמ' .144 תפילה לאשה: ראה עמ' .144

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר