עמוד:66

תפילות השנה וברכותיה ברכת קדושת היום ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקדשנו במצותיו. ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה את יום [בשבת אומרים: השבת הזה ואת יום] הזכרון הזה, יום [בשבת: זכרון] תרועה, [בשבת: באהבה] מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים, ודברך אמת וקים לעד. ברוך אתה יהוה, מלך על כל הארץ, מקדש [בשבת: השבת ו] ישראל ויום הזכרון. במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלה: ברכת מאורי האש ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בין קדשת שבת לקדשת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדשתך. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לקדש. ברכת הזמן ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ושותים מן היין. לשון: עם. יום הזכרון: היום שבו נזכרות כל הבריות לפני ה' ובאות לפניו בדין. זכרון תרועה: כשראש השנה חל בשבת אין תוקעים בו בשופר ורק מזכירים את עניין התקיעה ["תרועה"]. מקרא קדש: על פי במדבר כט, א: יום המיועד לאספת העם במקדש [ו"מקרא" הוא אסיפת קרואים]. ודברך אמת: הבטחתך נאמנה להתקיים. בין קדש לקדש: בין קדושת שבת [החמורה יותר מקדושת יום טוב] ובין קדושת יום טוב.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר