עמוד:65

תפילות השנה וברכותיה קידוש לליל ראש השנה [לשני הימים] כאשר חל ליל יום טוב שני של ראש השנה במוצאי שבת, משלבים בתוך הקידוש את ההבדלה בין קדושת השבת לקדושת יום טוב. בשל כך מוסיפים לשלוש הברכות של הקידוש [על היין, על קדושת היום וברכת "שהחיינו"] שתי ברכות נוספות [ברכת מאורי האש וברכת ההבדלה]. לפי זה נאמרות בקידוש חמש ברכות, ומקובל הוא סימן יקנה"ז [Ω יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן] לזכירת סדרן. מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר: כשחל יום טוב ראשון של ראש השנה בשבת מתחילים כאן: יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. בראשית א, לא )סוף( — ב, ג ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות. בדרך כלל מתחילים כאן: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. 0 ויכלו: נשלמו, נסתיימה בריאתם. וכל צבאם: כל מרכיבי הבריאה. סברי מרנן ורבנן: סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו [והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם]. ע"ב]. הברכה היא, איפוא, שהקב"ה יכתוב את המתברך לאלתר [=על אתר, על המקום, מייד] עם הצדיקים ב"ספר החיים". קידוש: ראה עמ' . כיוון שיש ספק אם צריך לברך "שהחיינו" גם בלילה השני של ראש השנה,151 מניחים על השולחן פרי שטרם אכלו ממנו באותה עונה או לובשים בגד חדש, ועליהם מכל מקום יש לברך "שהחיינו".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר