עמוד:46

תפילות החיים וברכותיהם לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם: מדבר באפל יהלך, מקטב ישוד צהflרים: יפל מצדך אלף ורבבה מימינך, אליך לא יגש: רק בעיניך תביט, ושלמת רשעים תראה: כי אתה יהוה מחסי, עליון שמת מעונך: לא תאנה אליך רעה, ונגע לא יקרב באהflלך: כי מלאכיו יצוה לך, לשמרך בכל דרכיך: על כפים ישאונך, פן תגף באבן רגלך: על שחל ופתן תדרך, תרמס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו, אשגבהו כי ידע שמי: יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו: ארך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי: על אשה נוהגים לומר: אשת חיל מי ימצא, ורחק מפנינים מכרה: משלי לא בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר: גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה: יסך לך: בכנפיו הפרושות יסוכך עליך. צנה וסחרה: שני סוגי מגינים ליוצא לקרב. אמתו: הבטחתו הנאמנה [להגן על האדם]. לא תירא וכו': ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליו בלילה, מחיצי האויב שאותם יורים באור יום, ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה, ומנגף ממית ["קטב"] המתקיף את האדם כשודד לאור יום. יפל מצדך וכו': גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים, אליך לא תגיע הרעה. שלמת רשעים: כליונם של הרשעים הבא להם כגמול וכעונש על מעשיהם. עליון שמת מעונך: שכינתך במקום נעלה. תאנה: תזדמן. פן תגף: כדי שלא תיכשל. על שחל וכו': ופירוש הפסוק כולו: המאמין ינצל מחיות רעות, האריה ["שחל", כפיר"] והנחש ["פתן", "תנין"]. כי בי חשק וכו': ופירוש הפסוק כולו המושם בפי ה': האדם שדבק ["חשק"] באהבתו לה' יזכה להצלה ["אפלטהו"], ומי שהכיר בכוחו של ה' ["ידע שמי"] יזכה שהאל יהיה לו למשגב, למגן ומציל.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר