עמוד:44

תפילות החיים וברכותיהם בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. להגיד כי ישר יהוה, צורי ולא עולתה בו. תהלים צב, טז יהוה נתן, ויהוה לקח, יהי שם יהוה מברך. איוב א, כא והוא רחום, יכפר עון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ולא תהלים עח, לח יעיר כל חמתו. האבלים אומרים קדיש יתום: קדיש יתום תרגום: יתגדל ויתקדש שמה רבא. יתגדל ויתקדש שמו הגדול. האבלים אמן. [אמן]. קהל בעלמא די ברא כרעותה, וימליך בעולם שברא כרצונו וימליך האבלים מלכותה ויצמח פרקנה ויקרב משיחה. מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו. אמן. [אמן]. קהל בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית האבלים ישראל, בעגלא ובזמן קריב, ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. ואמרו אמן. אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם [אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם קהל ואבלים ולעלמי עלמיא. ולעולמי עולמים]. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם האבלים ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא. אמן. [אמן]. קהל וכפרי מעלליו: על פי תוצאות התנהגותו. ולא עולתה בו: אין בו כל רע. ולא ישחית: לא ישמיד [את החוטא]. והרבה להשיב אפו: מרבה לשכך את כעסו. יעיר: יעורר, ישלח. קדיש יתום: ראה בכרך השבת, עמ' .205

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר