עמוד:42

תפילות החיים וברכותיהם הטכס בבית הלוויות כולל אמירת הספדים, העוסקים בשבח הנפטר ובפועלו, קטעי משנה ותפילה הנאמרים מפי עורך הלוויה, וכן [אם יש מניין] "קדיש יתום". ויש נוהגים שעורך הלוויה פותח ואומר: עקביא בן–מהללאל אומר: הסתכל בשלשה דברים ואי אתה אבות ג, א בא לידי עברה: דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין באת — מטפה סרוחה. ולאן אתה הולך — למקום עפר, רמה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון — לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וממשיכים באמירת צידוק הדין [ויש נוהגים לומר רק את ארבעת המשפטים האחרונים, החל ב"גדול העצה"]: הצור תמים פflעלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין דברים לב, ד עול, צדיק וישר הוא. הצור תמים בכל פעל, מי יאמר לו מה תפעל, השליט במטה ובמעל, ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. שמואל-א ב, ו 0 הסתכל: שים את לבך. ואי אתה בא לידי עברה: וכך לא תגיע לחטוא. לתן דין וחשבון: לפרט, להסביר ולהצדיק כל שעשית בימי חייך. טפה סרוחה: כינוי לזרע, טרם התהוות העובר. רמה ותולעה: הרמשים הניזונים מגופת הנפטר. 0 הצור תמים וכו': ופירוש הפסוק כולו — ה' וכל מעשיו הם צודקים וישרים, ואין בהם כל פגם. פעל: מעשה. מי יאמר וכו': מי יוכל להורות לו כיצד לנהוג או לדרוש ממנו דין וחשבון? במטה ובמעל: בארץ ובשמים. צער וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה [שם ט, ב]. "דיין האמת" הוא מי שמשפטו צדק, והאדם השומע בשורה רעה מצדיק עליו את הדין: כך קבע ה' ואין לערער על החלטתו. הספדים: בזמנים מיוחדים — המתאפיינים באוירה של שמחה — נוהגים שלא להספיד, ואלה הם: ראשי חדשים, חנוכה ופורים, כל חודש ניסן וכל חודש תשרי, וכן בשלושה-עשר הימים הראשונים של חודש סיוון. ויש הנוהגים להמיר את ההספדים בימים אלה בדברי פרידה קצרים מן הנפטר. צידוק הדין: המנהג לומר תפילה שבה מקבלים עליהם האבלים את גזירת ה' ומודים בצדקתה מתועד כבר בתלמוד הבבלי [עבודה זרה יח ע"א]. הפסוקים המצוטטים שם היוו את היסוד לתפילה כפי שהיא לפנינו, המצויה בנוסח דומה בספרות הגאונים. נוהגים לא לומר תפילה זו בימים שבהם אין מספידים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר