עמוד:24

תפילות החיים וברכותיהם ובגבורתך תצמית אויבי וקמי. ושמן הטוב תריק על שבעה קני המנורה, להשפיע טובך לבריותיך. פותח את ידך ומשביע לכל תהלים קמה, טז חי רצון. כורכים את רצועת "תפילין של יד" שלוש כריכות סביב האצבע האמצעית, שתיים על הפרק התחתון שלה ואחת על הפרק האמצעי שלה, ואומרים: וארשתיך לי לעולם. וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד הושע ב, כא-כב וברחמים. וארשתיך לי באמונה, וידעת את יהוה. אחר הנחת התפילין נוהגים לקרוא שתי פרשיות אלה: וידבר יהוה אל משה לאמר: קדש לי כל בכור פטר כל רחם שמות יג, א-י בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא: ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ: היום אתם יצאים בחדש האביב: והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה: תצמית: תשמיד. קמי: אויבי. ושמן הטוב וכו': רמז לשפיעת השפע האלהי אל שבע הספירות התחתונות, שכנגדן כורכים את התפילין שבע פעמים על היד. רצון: כרצונו [של כל חי]. 0 באמונה: בנאמנות. 0 קדש לי: הבדל עבורי. פטר...רחם: הזכר, כשהוא ראשון הנולדים [לאמו], הפותח את רחמהּ. בחזק יד: ביד חזקה, בעוצמה גלויה לעין כול. מזה: ממצרים. העבדה הזאת: קיום מצוות הפסח. וארשתיך וכו': כריכת רצועת התפילין סביב האצבע האמצעית יוצרת כעין טבעת, סמל לקשר האירוסין הרוחני שבין ה' ועמו, והיא מלווה — בהשפעת הקבלה — באמירת פסוקים שבהם מצהיר ה' על קשר זה. קדש לי: נהוג לקרוא את ארבע הפרשיות שבתוך בתי התפילין בשעה שהם מונחים על האדם. שתיים מן הפרשיות נקראות במהלך קריאת שמע שבתפילת שחרית, ואת השתיים האחרות יש נוהגים לקרוא מייד לאחר הנחת התפילין.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר