עמוד:22

תפילות החיים וברכותיהם והם ארבע פרשיות אלו: שמע, והיה אם שמע, קדש לי, והיה כי יביאך, שיש בהם יחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם, ושנזכר נסים ונפלאות, שעשה עמנו בהוציאו אותנו ממצרים, ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וצונו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה, ושהיא נגד הלב לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש נגד המח, שהנשמה שבמחי עם שאר חושי וכחותי כלם יהיו משעבדים לעבודתו יתברך שמו. ומשפע מצות תפלין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קדש ומחשבות קדושות בלי הרהור חטא ועון כלל, ושלא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע, ויניחנו לעבד את יהוה כאשר עם לבבנו. ויהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתהא חשובה מצות הנחת תפלין לפני הקדוש ברוך הוא, כאלו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויות בה, אמן סלה. יחודו ואחדותו: אין אל מבלעדיו ["יחודו"] ומהותו איננה ניתנת לחלוקה ["אחדותו"]. ממשלה: שלטון. בעליונים ובתחתונים: בעולם השמימי ובעולם הארצי. זרוע הנטויה: שבה הוציא ה' את בני ישראל ממצרים [דברים ד, לד]. לשעבד: להכניע ולכוון למטרה אחת. שפע: השפעה. שפע קדש: קדושה רבה. כרצוננו. חשובה: נחשבת. ותרי"ג מצוות התלויות בה: הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות תפילין [והמספר תרי"ג = הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן: כל פרטי המצוה613].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר