עמוד:19

תפילות החיים וברכותיהם האב נותן לכהן את המטבעות, וזה "מחזיר" לו את הילד. הכהן מניח את ידיו על ראש התינוק ומברכו: ישמך אלהים כאפרים וכמנשה. בראשית מח,כ יברכך יהוה וישמרך. יאר יהוה פניו אליך ויחנ j. במדבר ו, כד-כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום. יהוה שמרך, יהוה צלך על יד ימינך. תהלים קכא,ה יהוה ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך. תהלים קכא, ז כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. משלי ג, ב הכהן נוטל בידו כוס יין ומברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ונוהגים להמשיך בסעודה חגיגית. ויש הנוהגים לקיים את הטכס אחרי ברכת "המוציא" להלן, עמ' 153. ויחנך: יתן לך חן [בעיני אלהים ואנשים]. ישא ה' פניו: יתייחס אליך בחיבה וברחמים. צלך על יד ימינך: יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך. ברוך אתה ה' וכו': הברכות בנוסח שלפנינו נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלי [פסחים קכא ע"ב] כברכות שאומר האב. ישמך וכו': ראה עמ' .145 יברכך וכו': זו הברכה שנצטוו הכהנים לברך בה את העם. היא נאמרת בהזדמנויות שונות בתפילה בציבור, וכן בערב יום הכיפורים [ראה עמ' 78]. ויש הנוהגים — מאז ימי הביניים — לקיים כאן טכס מעין טכס הכפרות שנערך בערב יום הכיפורים. הכהן מסובב את הכסף מעל ראש התינוק ואומר: "זה תחת זה, זה חילוף זה, זה מחול על זה, יצא זה לכהן ונכנס זה הבן לחיים לתורה וליראת שמים. יהי רצון שכשם שנכנס לפדיון, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר