עמוד:a10

מ ב ו א אל כרך זה, הכרך השני של סידור "אבי חי", נתקבצו ובאו כל הברכות, התפילות והטכסים הדתיים שמקומם הטבעי והמתבקש הוא מחוץ לכתלי בית הכנסת, כלומר במסגרת הבית, המשפחה או הציבוריות והפרהסיה היהודית בכלל. בכל הסידורים שראינו משולבים עניינים אלה בין ובצד התפילות והברכות שמקום אמירתן הטבעי הוא בית הכנסת, ושילוב זה מקשה מאוד על ההתמצאות בסידור. ההבחנה בין מה שנכלל בכרך הראשון, "יום השבת בבית הכנסת", לבין מה שמצוי בכרך זה, "תפילות וברכות לבית ולמשפחה", נעשתה גם כדי להבליט את הפן הביתי והמשפחתי של עולם התפילה, וכדי לתת בידי המבקש להכיר פן זה דבר סדור ושיטתי. וא אם ישנם בכרך זה עניינים שניתן לפוגשם לעיתים בבתי הכנסת — כגון טכס ברית מילה, סעודה שלישית של שבת או הדלקת נרות חנוכה — הרי שבעיקרם הם נטולים מן הוויית החיים שסביב בית הכנסת ומחוצה לו. הכרך בנוי במעגלים הולכים וקטנים. ראשיתו בברכות ובטכסים ובתפילות המלווים את מחזור חייו של אדם מישראל, מן הבשורה על לידת בת או בן ועד לענייני אבלות וימי זיכרון. המשכו במחזור השנה, מראשיתה ועד סופה, כפי שהוא מתבטא בחיי הבית: ראשי חודשים, חגים ומועדים, ימי צום וימי זיכרון. בעקבות זאת מוקדש פרק שלם לשבת, מכניסתה ועד לצאתה, על טכסיה ותפילותיה הביתיים המרובים, ולבסו בא יום החול, מן הבוקר ועד הערב, על ברכותיו ותפילותיו שמקומן הטבעי, כאמור, מחוץ לבית הכנסת, כגון ברכות הקשורות בהתקנת המזון לאכילה או ביציאה לדרך. בכרך זה — בניגוד למרבית הסידורים המצויים לפנינו — אי אפשר היה להסתפק רק בהבאת הטכסטים השונים, וצריך היה להוסי בצידם גם דברי הסבר כלליים על טיבם של אירועי המפתח בחיי האדם [כגון נישואין] או על מוצאם ומקורם של החגים והמועדים השונים. כן צריכים היינו לתאר באופן כללי את הטכסים השונים על מרכיביהם ואת הרקע ההלכי לכמה מן הטכסטים. ועם זאת, הברכות והתפילות הן עדיין העיקר בכרך זה, א שהן משוקעות בהקשר הרחב של אמירתן. ביאורי מילים והסברי רקע ניתנו איפוא בעיקר בצמוד לטכסטים שבסידור. בעוד שבתפילות בית הכנסת ניתן היה להבחין יפה בין "נוסח ספרד" לבין שאר הנוסחים הנוהגים בעם ישראל [על כך ראה במבוא לכרך בית הכנסת], הרי שבנוגע לברכות ולתפילות שמקומן בכרך העוסק בבית ובמשפחה, אין הבחנה ברורה בין נוסחיהם השונים של היהודים

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר