עמוד:15

ובנקודה זאת אנחנו חוזרים לשאלה - שהיא התעלומה : למה החליט יעקב להודיע לעשיו על שובו ? לאחר שלא מצאנו תשובה במפה - ננסה למצוא תשובה במקרא . קרא את הקטע מתוך ספר בראשית , פרקים לב - לג , וסמן את המלים אדוני , עבדך , מנחה בכל מקום שהן מופיעות . לב ד וישלח יעקב מלאכים לפניו של - מיוייייייצג מציי ורה אדנם : ויצו אתם לאמר כה תאמרין לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם - לבן גרתי י ואחר עד - עתה : ךהי - לי שור וחמור צאן ועבד ושסחר ואשלחה להזיד י לאדני למצא - חן בעיניך : וישבו המלאכים אל - יעקב לאמר באנו אל - ח אחיך אל - עשו וגם הלך לקראתך וארבע - מאות איש עמו : ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את - העם אשר - אתו ואת - הצאן ואת - הבקר והגמלים ס לשני מחנות : ונאמר אם - יבוא עשו אל - המחנה האחת והכהי והיה המחנה י הנשאר לפליטה : ויאמר יעקב אלהיאבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה יא האמר אלי שוב לארצה ילמולדתך ואיטיבה עמך : קטנתי מכל החסדים ימכל - האמת אשר עשית את - עבדך כי במקלי עברתג את - הירדן הזה יב ועתה ה"ת' לשני מחנות : הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי - ירא אנכי אתו ינ פן - יבוא והכני אם על - בנים : ואתה אמרת היסב איטיב עמך ושמתי את - יי ורעף כחול הים אשר לא - יספר מרב : וילל שם בלילה ההוא ואקח מו - טי הבא בידו מנחה לעשו אחיו : עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים טז ואילים עשרים : גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים ט עשרה אתנח עשרים ועירם עשרה : ויתן ביד - עבדיו עדר עדר לבדו י " ויאמר אל - עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובץ עדר : ויצו את - הראשון לאמר כי יפנשף עשו אחי ושאלך לאמר למי - אתה ואנה תלך יס גלמי אלה לפניך : ואמרת לעבדף ליעקב מנחה הוא שליחה לאדני לעשו כ והגה נם - היא אהרינך : ויונך גנ ) את , השני ןם את"השלישי גם את - כל - ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברר אל - עשו במצאכם כא אתו : ואמרתם גם הנה עבדף יעקב אחריש כי - איר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי - כן אראה פניו אולי ישא פני : לג " וישא יעקב עיניו וירא והגה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את - הילקים על - לאה ועל - ב רחל ועל שתי השפחות : וישם את - השפחות ואת - ילדיהן ראשנה ואת - נ לאה וילדיה אחרנים ואת - רחל ואת - יוסף אחרנים : והוא עבר לפניהם י נישתת , ארצה שבע פעמים עד - גשתו עד - אחיו : וירץ מסד לקראתו ויחבקהו ויפל על - צוארו וישקהו ויבכו : בראשית פרק לב פס' ד - כא פרק לג פס' א - ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר