עמוד:12

לפניך עוד קטע לקריאה מספר בראשית - פרק כז פס' א - מו . הדמויות בפרק : יצחק , עשיו , רבקה ויעקב . כדי להקל עליך את קריאת הפרק , הוספנו תמצית בשוליים . א ויהי כי - ן קן יצחק ותכהין עיניו נ מראת ויקרא את - עשו 1 בנו הגדל ויאמר אליו בני האמר אליו הפי : יאמר י הנה - נאז קנתי לא ידעתי יום מותי : ועתה שא - נא כליך תליפ וקשתך וצא י השדה וצודה לי צידה : ועשה - 5 י מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ה ואכלה בעביר תברכך נפשי בטרם אמות : ורבקה שמעת בדבר יצחק ו אל - עשו בס חלך עשו השדה לצוד ע"ד להבו : ורבקול אמרה אל - ; עקב בנה לאמר הוה שמעתן את - אביך מדבר אל - עשו אחיך לאמר : י הביאה לי ציד ועשה - לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני ח מותי : ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך : לך - נא אל - הצאן וקח - לי משם שני נדיי עזים סבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר , י אהב : והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו : ויאמר יעקב יב אל - רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק : אולי ימשנג אבי ע והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללר ולא ברכה : ותאמר לו אמו יי עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח - לי : ונלך תקח ויבא לאמו ותעש סן אמ מטעמים כחשר אהב אביו : ותקח רבקה את - בגדי עשו בנה הגדלי ט , החמדת אשר אתה בבית ותלבש את - יעקב בנה הקטן : ואת ערת נדיי ~ " העזים הלבישה על - ידיו ועל חלקת צואריו : ותתן את - הממעמים ואת - י " הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה : ויבא אל - אביו ויאמר אבי ויאמר * ט הפי מי אתה בני : אאמר יעקב אל - אביו אנכיעשו בכרך עשיתי כאשר כ דברת אלי קום - נא שבה ואכלהי מצידי בעביר תברכי3 נפשך : יאמר יצחק אל - בנו מה - זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך כא לפני : יאמר יצחק אל - יעקב 3 שה - 3 א ואמשך בני האתה זה בני עשו אכ - כב לא : ויש יעקב אל - יצחק אביו כמשהו יאמר הקלי קול יעקב והידים כנ , ד , עשן . ולא הכירך כי - היך יתיך כיוני ןןשך יודיך שזורית וי2 - ו - ג - הך : ו"4 יכהי4 כה אתה זה בני עשן ויאמר אני : ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען כו תברכך נפשי ויגש - לויויאכל רבא לו יץ וישת : אאמר אליו יצחק אביו כז 3 שה - 3 א ושקה - לי בני : רש3 יישק - לך ו * רח את - ריח בנדיך ויברכהך שאמך כח ראה ריח בני כריה שדה אשר ברכך יהוה : ויתן - לך האלהים מטליהשמים כט ומשמגי הארץ ורב דנן ותירש : יעבדוך עמים ושתחו לך לאמים הוה גביר י לאחיך ישתחוו לך בני אמך ארריך אריר ימברכיך ברוך : ויהי כאשר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר