עמוד:10

לפניך קטע מספר בראשית - פרק כה פס' יט - לד . הדמויות בפרק : יצחק , רבקה , עשיו ויעקב הנושאים בפרק : ההיריון של רבקה הולדת עשיו ויעקב מכירת הבכורה יט ואלה תולדת יצחק בן - אברהם אברהם הוליד את - יצחק : ויהי יצחק ס בן - ארבעים שנה בקחתו את - רבקה בת - בתיאל'הארמי מפדן ארם אחות כא לבן הארמי לו לאשה : ףעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא כב ויעתר לך יהוה ווןזןו * ייקשה אשתו : ויתרצצו הבנים בקרנה ותאמר אם - כנ כן למה זה אנכי וחלף לדרש את * יהוה : יאמר יהוה לה שני ףים בבטנך יי ושני לאמים ממעיף יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר : ףמלאף י " ימיה ללדת והנה תומם בבטנה : ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער כו ףקראי שמו עשו : ואחרי - כן יצא אחיו וידו אחזת בעשב עשו ףקרא שמו כז יעקב ויצחק בן - ששים שנה בלדת אתם : ףנדל4 הנערים ויהי עשו איש כח ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים : ויאהב יצחק את - עשו כט כי - ציד בפיו ורבקה אהבת את - יעקב : ו9זד יעקב נזיד ויבא עשו מן - י השדה והיא עיף : ףאמר עשו אל - יעקב הלעיטני נא מן - האדם האדם לא הזה כי ע יף אנכי על - כן קרא - שמו אדום : ויאמר יעקב מכרה כיום את - לט בקרתך לי : ויאמר עשו הנה אנכי הולך למית ולמה - זה לי בכרה : ףאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו ףמכר את - בכרתו ליעקב :"יד ויעאב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל ףשת 91 קם וילך ויבז עשו את - הבכרה : רוצה לדעת ? עבור לערוץ הבחירה , עמ' .30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר