עמוד:173

מקומי משלו , הדואג לנהל את עניניו ולספק לתושביו שרותים כמו הספקת מים , תאורת רחוב , סלילת כבישים פנימיים ומדרכות , פנוי אשפה ונקוי הרחובות , בנית בניני צבור ואחזקתם , הקמה ותפעול של בתי - הספר וגני ילדים , נטיעת גנים וטפוחם , פעלות תרבות ועוד . השלטון המקומי לסוגיו כאשר שלטון מקומי מתמנה על ידי הממשלה , שהיא השלטון המרכזי , הוא הופך להיות אחד ממכשירי הבצוע שלה ומנהלים אותו פקידים המתמנים על ידה . הדוגלים בשיטה זו , הנקראת שיטה רכוזית , טוענים כי בדרך זו יש אחידות במדיניות , וכל הישובים במדינה מתנהלים בצורה שוה . יש שלטון מקומי עצמאי יותר הנבחר באפן ישיר על ידי תושבי המקום . המצדדים בשיטה זו טוענים שהיא דמוקרטית יותר ומממשת את העקרון של " שלטון על ידי הנשלטים " . השלטון המקומי בישראל הוא נבחר , אולם השלטון המרכזי מפקח עליו באמצעות משרד הפנים . הפקוח נועד לקים אחידות מסימת , וכדי שהרשיות לא יפעלו נגד רצון הממשלה . כשם שחברי הכנסת נבחרים בבחירות כלליות , ומיצגים את כל אזרחי המדינה , כך חברי הרשות המקומית נבחרים בבחירות מקומיות ומיצגים את תושבי הישוב . לכל תושב יש הזכות להשתתף בבחירות לרשות המקומית שבה הוא גר . בישראל פועלות רשיות מקומיות משלושה סוגים : עיריות , מועצות מקומיות , מועצות אזוריות . לכל רשות מקומית אזור מגדר , שבתוכו היא פועלת , הנקרא תחום שפוט . את גבולותיו של אזור זה קובע שר הפנים . אלה הגרים באפן קבוע בתחום השפוט של רשות מקומית נחשבים לתושביה . הרשות המקומית רשאית לגבות מסים מתושביה , וחיבת להעניק להם את השרותים שקבע החק . לתושבים יש הזכות להצביע בבחירות לרשיות המקומיות אם הם בני שמונה עשרה ומעלה , והם חיבים לצית לתקנות הרשות המקומית . לרשות מקומית יכול לבחר ולהבחר גם אזרח של מדינה זרה , המתגורר בתחום השפוט של הרשות ( בנגוד לבחירות לכנסת , שבהן רשאים להשתתף רק אזרחי מדינת ישראל ) . מועצת הרשות המקומית ותפקידיה המועצה היא הרשות העליונה בישוב שבו נבחרה , והיא מסמכת לפעל רק בתחום השפוט של ישוב זה . תפקידה לקים סדרי שלטון תקינים בישוב ולדאג לקיומם של כל השרותים , המוסדות והמפעלים העומדים לשרות הצבור . היא גם אחראית לפתוח שרותים לרוחת תושבי המקום , ולצרך זה בסמכותה לחוקק חקי עזר . חקי העזר חלים רק בתחום השפוט של הרשות . כל חק חיב לקבל את אשורו של שר הפנים , והוא בעל תקף מחיב . בשל תפקידה זה נתן לכנות את המועצה בשם רשות מחוקקת מקומית . המועצה נבחרת ומשתתפים בה נציגי מפלגות ורשימות שונות , ולכן מתקימות בה קואליציה ואופוזיציה כמו בכנסת . מספר חברי המועצה אינו קבוע . הוא נקבע על ידי שר הפנים ותלוי במספר התושבים ברשות . לכל היותר רשאים להיות 31 חברים במועצה , ובערים הגדולות כמו תל - אביב , חיפה וירושלים אכן זהו מספרם של חברי המועצה . לצרך פעלתה המועצה מקימה ועדות שונות הממנות על תחומים מגדרים בהתאם לצרכיה כמו : ועדה לעניני חנוך , ועדה לעניני בריאות , לעניני סעד וכדומה . בהתאם לחק חיבת כל רשות לעשות פעלות מסימות , ואם היא לא תבצע אותן , יעשה אותן שר הפנים על חשבונה . עיריה העיריה היא הרשות המקומית המנהלת את עניני העיר . היא הגדולה ברשיות המקומיות ובעלת הסמכיות הנרחבות ביותר . בראשה עומד ראש העיריה , הנבחר בבחירות אישיות על ידי תושבי העיר . ראש העיריה ממלא את תפקידי הרשות המבצעת בתחום שפוטה של הרשות . מתפקידו לדאג לכך שהחלטות המועצה יתקימו ויתבצעו כהלכה . הוא מכהן גם כראש הנהלת המועצה וקובע את סדר היום שלה . ראש העיריה מיצג את הרשות כלפי פנים וכלפי חוץ , חותם בשמה על חוזים ומכין את תקציבה השנתי . לצרך בצוע תפקידיו הוא ממנה מנהלי אגפים ומחלקות האחראים כלפיו על פעלות הרשות . את המנויים שקבע צריכים לאשר נציג משרד הפנים ומועצת העיר , הפועלת לצדו בנהול עניני העיר . העיריה חיבת לבצע את הפעלות הבאות : סלילת כבישים ותקונם , מתן רשיונות לבנית בתים , קביעת גבהם של הבתים והמרחק ביניהם , הסדרת אספקת מים , בנית בתי - מטבחים והסדרת השחיטה בהם . היא גם מפקחת על מצרכי המזון הנמכרים בחניות העיר , מורה לבדק ולהחרים מזון שהתקלקל , קובעת סדרים לפנוי מי הביוב ופנוי האשפה , מפקחת על בתי - מלון , בתי - קולנוע ומסעדות שיהיו נקיים ושיהיו בהם סדרי בטחון . כדי לבצע את תפקידיה היא נעזרת בחקי העזר שמחוקקת המועצה . העיריה מממנת את פעלותיה ממקורות שונים : מענק שהיא מקבלת ממשרד הפנים , מסים עירוניים שהיא מטילה על התושבים כגון : מס עסקים , מסי מים וארנונה - מס המוטל על כל תושב על פי גדל דירתו ומקומה - ומסים עקיפים כמו אגרות לרשיונות , תגי חניה , מס על כרטיס קולנוע ועוד . מועצה מקומית ומועצה אזורית אחרי העיריה , המועצה המקומית היא החשובה ברשיות המקומיות . היא מנהלת את עניני הישובים הקטנים מעיר . בראש המועצה המקומית עומד ראש המועצה , ולצדו פועלת המועצה . מספר חברי המועצה ברשות זו הוא 21 . המבנה , התפקידים ודרך הפעלה של המועצה המקומית זהים לדרך הפעלה והנהול של העיריה , חוץ מגדלו של תחום השפוט ומספר חברי המועצה . מועצה אזורית היא רשות מקומית משתפת לכמה ישובים סמוכים . רשות זו קמה בעקר באזורים כפריים , וכוללת בתוכה כמה מושבים או קבוצים . חברי המועצה נבחרים על ידי הישובים המרכיבים את המועצה . לכל ישוב יש ועד משלו , הנבחר מבין תושביו של הישוב . דרך הבחירה של ראש המועצה האזורית זהה לזו של ראשי עיריות ומועצות מקומיות והיא - בחירות אישיות על ידי כל התושבים הגרים בישובים המיצגים במועצה . גם למועצה האזורית

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר