עמוד:18

כרטת ותרועות בץד התפילות קיימים נוסחי ברכות הנאמרים בהזדמנויות שונות . באחת מברכות השחר מודה האדם לאל על החיים שהעניק לו , על כך שימית אותו בבוא העת ועל כך שיחזיר לו את נשמתו בתחיית המתים : " אלהי ,--. ? : נשמה t t : שנתת t TV בי טהורה t : היא ? . אתה t - בראתה t t : , אתה t — יצרתה , t :- : אתה t - נפחתה t :- : בי , ואתה t — : משמרה : t : בקרבי , : '" : ואתה t - : עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא " [ ... ] אחרי ארוחה הכוללת לחם , נאמרת ברכת המזון : [ ... ]" ברוך אתה ה , ' אלהינו מלך העולם , הזן אותנו ואת העולם כלו בטובו , בדון בחסד וברחמים . [ ... ] הוא נותן לחם לכל בשר , כי לעולם חסדו " [ ... ] ברכות נאמרות גם כדי להודות על תופעות טבע הגורמות לאדם הנאה , כמו לבלוב העצים והפריחה באביב : " ברוך I T אתה t- ה , ' אלהינו : . ??• מלך I v v העולם , t t שלא v חסר בעולמו t : כלום : וברא tt בו בריות ? : טובות ואילנות : t להנות - : בהם v t בני אדם " . ואדם שנחלץ מצרה מצווה לומר ברכה המכונה "בךכת הגומל : " " ברוך I T אתה T ה , ' א להינו מלך ' V V העולם , TT T הגומל " לחיבים ! T טובות , שגמלני T ! V T' ? כל טוב " . הנה עוד דוגמה לתחינה , הנאמרת על ידי הנשים שמצוות אפיית חלת השבת מוטלת עליהן : " ריבונו של עולם , בידך כל ברכה . באתי לירוא את קדושתך , ואני מבקשת ממך להחיל את ברכותיך על חלות אלו . שלח מלאך לנצור את המאפה , כך שהכל ייאפה כהלכה , שיתפח היטב ולא ייחרך , לכבוד שבת קודש > שבה בחרת למען ינוחו בני ישראל עמך , ( ותחול עליו הברכה הקדושה - כשם שבירכת את עיסתן של שרה ורבקה אימהותינו . אנא , ה' אלוהים , שמע נא תפילתי , כי אתה שומע תפילת הקוראים אליך בכל ליבם . ברוך אתה לעולמי עולמים " . ( מתורגם מתוך : , Four Centuries of Jewish Woman ' s Spirituality עמ' . ( 55 . 1 במבוא לפרק הוגדרו סוגים שונים של תפילות - תפילות שבח והודיה , תפילות המכילות בקשות ותפילות הודאה על חטאים . הביאו דוגמה לכל אחד מסוגי תפילות אלה . . 2 מהי "הנחת תפילין ? " ומה משמעותה ? . 3 חשבו:- מדוע חו ; ב גם מי שמתפלל ביחידות לומר את תפילת העמידה בלשון רבים ? " ברכת המזון " מתוך סידור התפילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר