עמוד:14

ואילו על ההתעטפות בטלית מברכים : " ברוך אתה ה , ' אלהיט מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית " . המצווה השנייה היא הגחת תפילין שתי קופסאות קטנות העשויות מעור נוקשה ומושרור , המכילות את הנוסח של ארבע פרשות מן התורה שבהן מצווים ישראל לקיים את המצוות . ארבע הפרשות כתובות על קלף . אחת מקופסאות התפילין נקשרת ברצועות לראש ( כפאר וכנגד הבינה , ( והשנייה נקשרת על הזרוע ( כנגד הלב והכוח הפיסי . ( הנחת התפילין היא מצווה שיסודה בתורה - לאחר פירוט המצוות העיקריות , שהן עשרת הךברות , מצווים בני ישראל לזכור אותן בכל מקום שילכו אליו , ולשנן אותן לבניהם בכל דוה " והיו t הדברים t : - האלה v ?? t אשר ן אנכי ? t מצוך : - : י היום - על * - לבבך : Iv t : ושעתם t :- ? לבניך 'vt : ודברת : - t : בם t בשבתך ';;?? . בביתך ' : ? ?? ; ובלכתך I ; : v ; בדרך ובשכבך ובקומך : וקשךתם לאות על > ךןל והיו לטטפת בין עיניך " : ( דברים ו 18-6 , את החובה לזכור את המצוות ולשנן אותן , התורה מנמקת בכך שאלוהים הוציא את בני ישראל מהעבדות במצרים לחירות : " והיה לך לאות על יךך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזלןה הוצאך ה' ממצרים " : ( שמות יג , . ( 9 את הנחת התפילין מצווה היהודי לקיים הרול מגיל בר מצווה . בביצוע המצווה הוא מבטא בצורה טקסית את העובדה שהוא זוכר תמיד את החובה לשמור את המצוות . תפילת שחרית את תפילת השחרית ניתן לומר הסל מזריחת השמש ועד ארבע שעות לאחר מכן . התפילה כוללת , בין השאר : קטעים ממזמורי ספר תהילים , "קריאת שמע" והברכות הנספחות אליה , "תפילת העמידה , " ותפילת "עלינו לשברו . " ? קריאת שמע מורכבת ממבחר פסוקים שמקורם בשלוש פרשות המופיעות בספר "דברים " ובספר " במדבר . " הפרשות האלה מדגישות את כפיפות האדם לאל ואת החובה לקיים את מצוותיו : " שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד : ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאךןל : והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך : ושננתם לבניך וךבךת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדךך ובשכבך ובקומך : וקשךתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך : וכתבתם על מזזות ביתך ובשערי " .-: [ ( דברים י ( 9-4 , בקריאת שמע מופיעים , אם כן , שלושה ציוויים : לאהוב את האל , להקנות את האמונה בו לילדים , ולזכור לקיים את המצוות . ? תפילת העמידה , הנקראת גם תפילת שמונה עשרה , נפתחת בפסוק ממזמור בספר תהילים : " אדני שפתי תפתח , ופי יגיד תהלתך " .- ( תהילים נא ( 17 , תפילת העמידה , שהיא החלק העיקרי והמהותי של כל התפילה ביהדות , מורכבת מסדרה בת 19 ברכות הנאמרות בעמידה ( ומכאן שמה " , תפילת העמידה . ( " מספר הברכות המקורי הוא 18 ( ומכאן שמה האחר , "תפילת שמונה עשרה , ( " אולם כבר בזמן קדום מאוד נוספה לה עוד ברכה . נער יהודי מניח תפילין בתפילת שחרית בבית כנסת בירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר