עמוד:146

ג . חישוב שטח פנים של גליל פעילות 5 ( אתגר ) היא פעילות סיכום שבה התלמידים לומדים שכאשר משווים בין שני גלילים – אם נפח גליל אחד קטן יותר, אין הכרח שגם שטח הפנים שלו יהיה קטן יותר . הינה התשובות לפעילות זו : 5 . ר אובן ו מנחם אוכלים שלגוני ג לידה מ צו פים שו קולד . ה ש לגונים מצו פים מ כל צדדי הם ב או פן אחיד, ועובי ה צי פוי ז ה ה ב שניהם . א . הבי טו ב איור של מ ט ה . ה אם לר אובן ול מנחם י ש או תה כ מו ת של גליד ה ? ה סבירו . ב . שערו : ה אם ב שני ה שלגונים י ש או ת ה כ מו ת של ציפוי שו קולד ? הסבירו . השלגון של מנחם < מ מדי ה מע טפ ת : ס " מ, ס " מ < ש טח ה מע ט פ ת : ס מ "ר < ש טח הבסי ס : ס מ "ר ש טח ה פנים ש ל הגליל : ס מ "ר השלגון של ראובן < מ מדי ה מע טפ ת : ס " מ, ס " מ < ש טח ה מע ט פ ת : ס מ "ר < ש טח הבסי ס : ס מ "ר ש טח ה פנים של הג ליל : ס מ "ר , י ש ש טח פנים גדול יו תר מל שלגון של ראובן / מנחם ד . ה שלי מו : ל ש לגון ש ל ראובן / מנחם . ולכן י ש כ מו ת גדולה יו תר של צי פוי שו קו לד על ה שלגון של ראובן / מנחם c4 הקוטר : 10 ס מ השלגון של ראובןהשלגון של מנחם 3 ס מ ג . חשבו ב קירוב א ת ש טח ה פנים ש ל כל גליל . c4 הקוטר : 6 ס מ 0 1 ס מ אתגראתגר 3 4 . 31 2 . 94 5 . 78 2 . 251 ראובןמנחם מנחם 10 84 . 18 4 . 188 26 . 28 92 . 244 לא, נפח השלגון של ראובן גדול יותר . בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמודים 160 – 161 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק, והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . 146

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר