עמוד:161

161 اِﺧْﺘِﺒﺎر ﻗِﻴﺎسُ ٱﻟﻄﱡ ﻮل © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻮل 4 5 6 ﺣَﻮﱢ ﻃُﻮا أَﻛْﺜَﺮ ﻗِﻴﺎسٍ ﻣُﻼﺋِﻢ . أ . ﻃُﻮل ﻣَﻘْﻌَﺪ : • 10 م • 10 ﻣﻠﻢ • 1 ﻛﻢ • 10 ﺳﻢ • 1 م ب . ﻃُﻮل ﻋُﻮدِ ٱﻟﺜﱢ ﻘﺎب : • 50 م • 5 ﻣﻠﻢ • 5 ﻛﻢ • 5 ﺳﻢ • 50 ﺳﻢ ج . اَﻟْﻤَﺴﺎﻓَﺔ ﺑَﻴْﻦَ ﺗَﻞْ أَﺑﻴﺐ وَﺣَﻴْﻔﺎ : • 100 م • 100 ﻛﻢ • 1000 م • 100 ﺳﻢ • 100 ﻣﻠﻢ ﻗَﺪﱢرُوا دُونَ أنْ ﺗَﻘﻴﺴُﻮا : ﻃُﻮل ﺳَﺮﻳﺮِﻛُﻢْ ﻫُﻮَ ﺣَﻮاﻟَﻰ . أَﻛْﻤِﻠُﻮا أَﻋْﺪادًا ﻣُﻼﺋِﻤَﺔ . ﻛﻢ > م | أ ﻛﻢ < م | ب أَﻛْﻤِﻠُﻮا وَﺣَﺪات ﻃُﻮل ﻣُﻼﺋِﻤَﺔ . اِﺳْﺘَﺨْﺪِﻣُﻮا ﻫﺬِەِ ٱﻟْﻮَﺣَﺪات : ﻣﻠﻢ، ﺳﻢ، م، ﻛﻢ . 30 < 300 | أ 1,200 = 12 | ب 7 ﻛﻢ > م | ج ﻛﻢ < م | د

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר