עמוד:158

158 َ ﺷْﻜﺎلُ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر اَﻷْ © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ َ ﺷْﻜﺎلِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔِ ٱﻟﱠ ﺘﻲ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻬﺎ ٱﻟْﻌُﺒﻮر ﻣِﻦْ ﺑَﻮّاﺑَﺘِﻪِ . اُﻛْﺘُﺒُﻮا داﺧِﻞ ﻛُﻞّ ﺑَﻴْﺖ أَﺣْﺮُفَ ٱﻷْ إﻧْﺘَﺒِﻬُﻮا، ﻫُﻨﺎكَ أَﺷْﻜﺎل رُﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻬﺎ ٱﻟْﻌُﺒﻮر ﻣِﻦَ ٱﻟْﺒَﻮّاﺑَﺘَﻴْﻦِ . َ ﺷْﻜﺎلِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔِ ٱﻟﱠ ﺘﻲ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻬﺎ ٱﻟْﻌُﺒﻮر ﻣِﻦْ ﺑَﻮّاﺑَﺘِﻪِ . اُﻛْﺘُﺒُﻮا داﺧِﻞ ﻛُﻞّ ﺑَﻴْﺖ أَﺣْﺮُفَ ٱﻷْ ب ج ز و د ح ﻫـ َ ﺷْﻜﺎلِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ ﻫِﻲَ ﻣُﺮَﺑﱠﻌﺎت؟أَيﱡ ٱﻷْ زَوْﺟﺎنِ ﻣِﻦْ ﺿِﻠْﻌَﻴْﻦِ ﻣُﺘَﻮازِﻳَﻴْﻦِ ﻣُﺘَﻮازي أَﺿْﻼع ﻣُﻌَﻴﱠﻦ ﻛُﻞﱡ ٱﻷَْ ﺿْﻼع ﻣُﺘَﺴﺎوِﻳَﺔ أ 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר