עמוד:157

157 َ ﺷْﻜﺎلُ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر اَﻷْ © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ أﻣﺎﻣَﻜُﻢ ﺷَﻜْﻞ رُﺑﺎﻋِﻲّ .  أَيّ ﺿِﻠْﻊ ﻳُﻮازي ٱﻟﻀﱢ ﻠْﻊ أ؟  ﻫَﻞْ ﻳﻮﺟَﺪُ ﻟِﻠﻀﱢ ﻠْﻊ ب ﺿِﻠْﻊٌ ﻳُﻮازﻳﻪِ؟  ﻣﺎ ﻫُﻮَ ٱﺳْﻢُ ٱﻟﺸﱠ ﻜْﻞِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻲّ؟ ج ب د أ أﻣﺎﻣَﻜُﻢ ﺷَﻜْﻞ رُﺑﺎﻋِﻲّ .  أَيّ ﺿِﻠْﻊ ﻳُﺴﺎوي ٱﻟﻀﱢ ﻠْﻊ أ ﻓﻲ ٱﻟﻄﱡ ﻮل؟  أَيّ ﺿِﻠْﻊ ﻳُﺴﺎوي ٱﻟﻀﱢ ﻠْﻊ ب ﻓﻲ ٱﻟﻄﱡ ﻮل؟ ب  ﻣﺎ ﻫُﻮَ ٱﺳْﻢُ ٱﻟﺸﱠ ﻜْﻞِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻲّ؟ أ ج د أَﻛْﻤِﻠُﻮا إﻟَﻰ 3 أَﺷْﺒﺎه ﻣُﻨْﺤَﺮِف ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔ . 3 4 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר