עמוד:98

98 ﻗِﻴﺎسُ ٱﻟْﻮَزْن اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن د . اَﻟْﻤﻴﺰان ﻣُﺘَﻮازِن . ﻛَﻢ ﺧَﺮَزة ﺗﻮﺟَﺪ ﻋَﻠﻰ ﻛَﻔﱠ ﺔِٱﻟْﻤﻴﺰان؟ اِﺳْﺘَﻌﻴﻨﻮا ﺑِﭑﻟﺼﱠ ﻔْﺤﺔِ ٱﻟﺴّﺎﺑِﻘﺔ . ﻛَﻢ ﺧَﺮَزة؟ ﻛَﻢ ﺧَﺮَزة؟ ? ? ﻛَﻢ ﺧَﺮَزة؟ ? 2 ) 10 ﻧﻘﺎط ( ﺣَﻮﱢ ﻃﻮا ٱﻟْﺠُﻤْﻠﺔَ ٱﻟْﻤُﻼﺋِﻤﺔ . • اَﻟْﻤَﻮْزة أَﺛْﻘَﻞ ﻣِﻦْ ﺣَﺒﱠﺔِٱﻟْﺒَﻨْﺪورة . • ﺣَﺒﱠﺔُٱﻟْﺒَﻨْﺪورة أَﺛْﻘَﻞ ﻣِﻦَٱﻟْﻤَﻮْزة . • اَﻟْﺨِﻴﺎرة وَٱﻟْﻤَﻮْزة ﻣُﺘَﺴﺎوِﻳَﺘﺎن ﻓﻲ ٱﻟْﻮَزْن . ) 18 ﻧﻘﻄﺔ (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר