עמוד:97

97 ﻗِﻴﺎسُ ٱﻟْﻮَزْن اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن اَﻟﭑِﺳْﻢ : ﻳَﺘْﺒَﻊ ) 32 ﻧﻘﻄﺔ ( اَﻟْﻤﻴﺰان ﻣُﺘَﻮازِن : اِﻧْﺘَﺒِﻬﻮا إﻟﻰ ﻋَﺪَدِٱﻟْﺨَﺮَزاتِٱﻟﱠ ﺘﻲ ﺗُﻮازِن ﻛُﻞّ ﻏَﺮَض . 1 أ . أَﻛْﻤِﻠﻮا : • وَزْنُٱﻟْﻤِﻔْﺘﺎح ﻫُﻮَﺧَﺮَزات . • وَزْنُٱﻟْﻤُﻠَﺒﱠﺴﺔ ﻫُﻮَﺧَﺮَزات . • وَزْنُوَرَﻗﺔِ ٱﻟﺸﱠ ﺠَﺮ ﻫُﻮَﺧَﺮَزات . • وَرَﻗَﺔُٱﻟﺸﱠ ﺠَﺮ أَﺛْﻘَﻞ ﻣِﻦ . ب . أَﻛْﻤِﻠﻮا : • اَﻟْﻤُﻠَﺒﱠﺴﺔ أَﺛْﻘَﻞ ﻣِﻦ . • اَﻟﺮّﻳﺸﺔ أَﺧَﻒّ ﻣِﻦ . • وَزْن ﻳُﺴﺎوي وَزْن . ج . أَﻛْﻤِﻠﻮا ٱﻹْﻣْﻜﺎﻧِﻴﱠﺔَ ٱﻟْﻤُﻼﺋِﻤﺔ : أَﺛْﻘَﻞ أَوْأَﺧَﻒّ . • اَﻟْﻤِﻔْﺘﺎح ﻣِﻦْ ﺧَﺮَزَﺗَﻴْﻦ . • وَرَﻗَﺔُٱﻟﺸﱠ ﺠَﺮ ﻣِﻦْ 3 ﺧَﺮَزات . ) 30 ﻧﻘﻄﺔ ( ) 10 ﻧﻘﺎط (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר