עמוד:6

6 YESNO I am a student . 3 . 1 I am in grade ten . . 2 I walk to school . . 3 I do homework . . 4 I play football . . 5 I play basketball . . 6 I play computer games . . 7 I watch movies . . 8 I talk to my friends on the phone . . 9 I read books . . 10 1 . קראו את המשפטים הבאים . תרגמו . 1 . اقرأوا الجُمل التالية . . Read the sentences below . 1 2 . סמנו ) 3 ( 'כן' או 'לא' כדי לספר על עצמכם . . Mark ( 3 ) YES or NO . 2 AND YOU ? 2 WORDS TO REMEMBER 3 A . Translate . 2 . ضعوا إشارة ( √ ) تحت كلمة ‘نعم’ أو ‘لا’ كي تصفوا أنفسكم . ترجموا ما يلي . . B . Fill in the missing verbs שבצו את הפעלים במשפטים . do play study walk watch Guy and Tom ___________________ at the same school . . 1 They ___________________ to school together . . 2 They ___________________ homework together . . 3 They ___________________ computer games . . 4 Sometimes they ___________________ a movie . . 5 study املأوا الفراغ في كل من الجُمل التالية بالفعل المناسب . VERBSOTHER WORDS to talk ________________________ . 1 to walk ________________________ . 2 to do ________________________ . 3 to watch ________________________ . 4 to study ________________________ . 5 sometimes ________________________ . 1 the same ________________________ . 2 just ________________________ . 3 things ________________________ . 4 together ________________________ . 5 كلمات أُخرى أفعال מילים אחרות פעלים לדבר, לשוחח يتكلم، يتحدث

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר