עמוד:47

6, Answer questions 1 - 8 in English according to the article . In questions 1, 2, 4, 5 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . In lines 1 - 3, we learn why it’s important to ( - ) . . 1 i ) sweat a lot ii ) drink water iii ) breathe fresh air points ) 7 ( Dehydration is a result of ( - ) . ( lines 4 - 10 ) . 2 i ) not drinking enough water ii ) tiredness and headaches iii ) too much schoolwork points ) 8 ( How can dehydration affect athletes ? Give TWO answers . ( lines 4 - 10 ) . 3 ) 1 ( ) 2 ( x 8 = 16 points ) 2 ( Professor Gortmaker says the problem ( - ) . ( lines 11 - 13 ) . 4 i ) is hard to solve ii ) cannot be solved iii ) is easy to solve points ) 7 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,8 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,1 ,2 ,4 5 ו - ,6 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 8 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 1 ، 2 ، 4 ، 5 و - 6 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 47 EXAM PRACTICE FOR MODULE AEIGHTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר