עמוד:35

9, Answer questions 1 - 9 in English according to the article . In questions 1, 5, 6, 7 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . What do we learn about electric bikes in lines 1 - 2 ? . 1 i ) They are very popular . ii ) They are expensive . iii ) They are the same as regular bikes . points ) 7 ( Why are e - bikes good for your health ? ( lines 3 - 6 ) . 2 ANSWER : points ) 8 ( COMPLETE THE SENTENCE . ( lines 3 - 6 ) . 3 Older people like to ride e - bikes because . points ) 8 ( Give TWO reasons why e - bikes are good to ride in busy cities . ( lines 7 - 10 ) . 4 ) 1 ( ) 2 ( x 6 = 12 points ) 2 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,9 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,1 ,5 ,6 7 ו - ,9 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 9 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 1 ، 5 ، 6 ، 7 و - 9 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 35 EXAM PRACTICE FOR MODULE ASIXTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר