עמוד:11

Answer questions 1 - 8 in English according to the article . In questions 1, 7 and 8 , circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . What do we learn about the British law in lines 1 - 5 ? . 1 i ) How the law changed . ii ) Why the law changed . iii ) How many parents pay a fine . points ) 7 ( The new law is different from the old law . Give ONE difference . ( lines 1 - 5 ) . 2 ANSWER : points ) 8 ( COMPLETE THE SENTENCE . ( lines 6 - 11 ) . 3 Patricia Amos is mentioned because she . points ) 9 ( PUT A3 BY THE TWO CORRECTANSWERS . ( lines 6 - 11 ) . 4 What do we learn about Patricia Amos’ teenage daughters ? i ) What they did wrong . ii ) How old they are . iii ) Why they stayed home from school . iv ) How many days of school they missed . v ) Why they don’t like school . x 7 = 14 points ) 2 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,8 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,1 7 ו - ,8 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 8 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 1 ، 7 و - 8 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 11 EXAM PRACTICE FOR MODULE ASECOND PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר