עמוד:65

הוכיחו את הטענה : בטרפז שווה-שוקיים האלכסונים יוצרים עם שוקי הטרפז שני משולשים חופפים . KD היעזרו בטרפז שווה-השוקיים LP|| KD ( LDKP ) שבסרטוט . PL M המרובע ABCD הוא טרפז שווה-שוקיים ( AB|| DC ) . המשכי השוקיים של הטרפז נחתכים בנקודה M . אלכסוני הטרפז נחתכים בנקודה K . הוכיחו כי המרובע DMCK הוא דלתון . . מצאו בסרטוט דלתון נוסף והוכיחו שהוא דלתון . . הוכיחו כי הישר MK חוצה את בסיסי הטרפז ומאונך להם . ג . AB M C T S K D איך אפשר לקבוע אם טרפז הוא שווה-שוקיים ? דיון בטרפז CDBE הזוויות שליד הבסיס CD שוות זו לזו . סרטטו סרטוט מתאים וסמנו עליו את הנתונים . ( אין צורך לדייק בסרטוט . ) . האם ניתן להסיק מהנתון שגם זוג הזוויות שליד הבסיס האחר ( BE ) שוות זו לזו ? . אם כן – הוכיחו ; אם לא – הציגו דוגמה נגדית . האם הטרפז הוא בהכרח שווה-שוקיים ? אם כן – הוכיחו ; אם לא – הציגו דוגמה נגדית . ג . 14 15 16 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 65

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר