עמוד:47

בכל סרטוט נתון : a || b . חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . נמקו את חישוביכם . ba ° 135 ד a ג ° 7 1 1 b a b 9 3 ° ב a b ° 0 6 א בכל סרטוט נתונים ישרים מקבילים BD-ו AC וישר EF החותך אותם . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את הגדלים של הזוויות המסומנות בצבע . הסבירו את חישוביכם . B A F R C D E S x + 1 0 ° 2 x – 3 0 ° ב AF C D E B S R x 2 x + 62 ° א בכל סעיף נמקו מדוע הישרים a ו- b בהכרח נחתכים ( כלומר בהכרח אינם מקבילים ) . a b c 64 ° 115 ° ב b c a ° 31 ° 30 א ABC △ בסרטוט הוא משולש ישר-זווית . דרך הקודקוד C של המשולש עובר ישר m , המקביל ליתר . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את הזוויות B-ו A של המשולש . A B C m ° 24 12 13 14 15 47 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר