עמוד:40

ש לת הרח ה לפניכם שתי טענות : 1 . במשולש שווה-שוקיים הגבהים לשוקיים שווים זה לזה . 2 . אם שני גבהים במשולש שווים זה לזה, אז המשולש הוא שווה-שוקיים . הסבירו מדוע שתי הטענות הפוכות זו לזו . . הוכיחו את שתי הטענות . ( אפשר להיעזר בשטח המשולש . ) . C D K L AB איך אפשר לקבוע שמרובע הוא דלתון ? למדתם את המשפט : בדלתון האלכסון הראשי חוצה את האלכסון המשני ומאונך לו . נסחו את הטענה ההפוכה והוכיחו אותה . הקטע DB בסרטוט הוא האלכסון הראשי של הדלתון הקעור ABCD . הנקודה G נמצאת על DB . הוכיחו שהקטעים CG-ו AG מחלקים את ABCD . לשני דלתונים . האם נעזרתם בטענה שהוכחתם במשימה הקודמת ? . אם לא, הוכיחו פעם נוספת, הפעם בעזרתה . הנקודה K נמצאת על המשך האלכסון הראשי BD . ג . מצאו בסרטוט דלתונים נוספים רבים ככל האפשר ונמקו מדוע הם דלתונים . A C B KEGD למדתם את המשפט : בדלתון האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש . נסחו והוכיחו את הטענה ההפוכה . המרובע AEBG בסרטוט הוא דלתון קמור ( AE = BE , AG = BG ) . הנקודות K-ו M נמצאות בתוך הדלתון כך שמתקיים : KEA = MEB , KGA = MGB הוכיחו כי המרובע KEMG הוא דלתון . ( אפשר להיעזר בטענה שהוכחתם במשימה הקודמת . ) A E K M B G 22 23 24 25 26 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר