עמוד:13

מ ב ו א ל ה ו כ ח ו ת ABC △ הוא משולש שווה-שוקיים : AC = BC CD תיכון לבסיס ; F נקודה על המשך CD כך שמתקיים : CD = FD ציינו מסקנות מיידיות שעולות מהנתונים . . תלמידים התבקשו להוכיח כי ACF △ הוא משולש שווה-שוקיים . לפניכם . שתי הוכחות נכונות . ההוכחות שונות לא רק בדרך הצגתן אלא גם במהלכן . השלימו את הנימוקים . F C D BA ההוכחה של דן : ההוכחה של איתמר : נימוקטיעון AD = BD 1 CDB = ADF 2 CD = FD 3 CDB≅ △ FDA △ 4 BC = AF 5 BC = AC 6 AC = AF 7 ACF △ שווה-שוקיים 8 מש״ל ADADF = ADCCD = FD צלע משותפת CD ABC △ תיכון לבסיס שווה-שוקיים CD = AB CAD≅ △ FAD △ AC = AF ACF △ שווה-שוקיים מש״ל מנשה אומר : ג . לפי הסרטוט ברור לי ABC-ש △ הוא משולש ישר-זווית ( ° 90 = C ) , אבל אני לא מצליח להוכיח זאת . סרטטו דוגמה נגדית : סרטוט אחר המתאים לכל הנתונים, שבו המשולש אינו ישר-זווית . 11 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר