עמוד:167

Word Practice AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 158 Translate the sentences . Then tick the sentences that are true for you . 1 תרגמו את המשפטים . לאחר מכן, סמנו ב - 3 את המשפטים הנכונים לגביכם . ترجموا الجمل، ثمّ ضعوا 3 بجانب الجمل الصحيحة بالنسبة لكم . . I look like my mom . 1 I begin school at 8 o’clock . . 2 I am scared of the dark . . 3 Are you ready to eat ? . 4 Circle the correct answer to complete each sentence . 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Liz is spending time with her … . They are having a lot of fun . 1 a . cousin b . prize Yossi grew flowers in his … . He also has many fresh vegetables . . 2 a . singer b . garden A bird appeared at my … . . 3 a . window b . problem My teacher taught us about … . Now I want to be an astronaut . . 4 a . space b . snacks Complete the dialogues with the words below . There is one extra word . 3 השלימו את השיחות עם המילים שלמטה . יש מילה אחת מיותרת . أكملوا الحوارات بالكلمات الواردة أدناه . توجد كلمة زائدة واحدة . cross the street better do you mind Inbal Excuse me . helping me carry my bags ? . 1 Yuval No problem . I can take them and we will together . until I’m sorry spending time Dad Kelly, , but I can’t take you to the party tonight . . 2 I am with Grandpa . Kelly Are you going to watch a movie together ? Dad Yes, we are . אני דומה לאמא שלי . / أنا أشبه أمّي . Do you mind Unit 5 Part 4 167

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר