עמוד:165

התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . A learn about . 1 expensive . 2 difficult . 3 shout . 4 show . 5 plant . 6 B לשתול / يزرع . a קשה / صعب . b לצעוק / يصرخ . c ללמוד על / يتعلّم عن . d יקר / غالٍ . e להראות / يُري . f 1 Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 154, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . A New Garden Part 4 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Today at school, we are going to islands . 1 The robot is . Mark saved a lot of money to buy it . . 2 I want to you my new video game . . 3 Tom thinks this book is to read . . 4 Don’t ! I can hear you . . 5 My parents a lot of vegetables in their garden . . 6 learn about REMEMBER 5 4 3 2 1 difficult expensive learn about plant shout show 6 Unit 5 Part 4 165

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר