עמוד:154

WILL : WH - QUESTIONS Circle the correct answer to complete each question . Then match the questions in A to 1 the answers in B . הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל שאלה . לאחר מכן, התאימו את השאלות ב - A לתשובות ב - B . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لإكمال كلّ سؤال، ثمّ لائموا الأسئلة في A للإجابات في B . A Where will you wait / you will wait for me ? . 1 What you will make / will you make for dinner ? . 2 Who will she take / she will take to the party ? . 3 When he will come / will he come home ? . 4 Why will Dad visit / Dad will visit Grandma ? . 5 B a . In the evening . b . Because she is sick . c . Pasta or pizza . d . Outside the museum . e . Her friend, Karen . 1 BE GOING TO Circle the correct form of the verb to be to complete each sentence . 1 הקיפו את הצורה הנכונה של הפועל to be להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الصيغة الصحيحة للفعل to be لإكمال كلّ جملة . . They … going to take photos at school next week . 1 a . am b . is c . are The children … going to buy their teacher a present tomorrow . . 2 a . am b . is c . are Gil … going to eat ice cream soon . . 3 a . am b . is c . are I … going to visit my grandpa next summer . . 4 a . am b . is c . are Eden … going on vacation with her parents today . . 5 a . am b . is c . are Kim Ronit What are Kim and Ronit going to do this summer ? Write two sentences . 2 מה קים ורונית עומדות לעשות בקיץ ? כתבו שני משפטים . ماذا ستقصد كيم ورونيت عمله في الصيف؟ أكتبوا جملتين . . 1 . 2 . 3 . Kim is going to watch a movie this summer 154

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר