עמוד:153

Complete the sentences so that they are true for you . Use will or won’t and the words 3 below . השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . השתמשו ב - will או won’t והמילים שלמטה . أكملوا الجمل بحيث تكون صحيحة بالنسبة لكم . إستعملوا will أو won’t والكلمات الواردة أدناه . buy look for collect visit watch walk Tomorrow . . 1 Today I . . 2 On the weekend . . 3 WILL : YES / NO QUESTIONS Read the questions . Then circle the answers that are true for you . 1 קראו את השאלות . לאחר מכן, הקיפו את התשובות הנכונות לגביכם . إقرأوا الأسئلة، ثمّ ضعوا دائرة حول الإجابات الصحيحة بالنسبة لكم . ? Will you play basketball today . 1 Yes, I will . / No, I won’t . Will it rain tonight ? . 2 Yes, it will . / No, it won’t . Will you and your parents watch a movie on the weekend ? . 3 Yes, we will . / No, we won’t . Will you meet friends this evening ? . 4 Yes, I will . / No, I won’t . Will you take the bus home ? . 5 Yes, I will . / No, I won’t . Write the words in the correct order to make questions . 2 כתבו את המילים בסדר הנכון כדי לחבר שאלות . أكتبوا الكلمات حسب الترتيب الصحيح لغرض تأليف أسئلة . ? / Sara / will / grow tomatoes / in her garden / next year . 1 next week / Barak / collect toys / will / ? . 2 will / Efrat and Shirin / tomorrow / exercise / together / ? . 3 will / next Wednesday / visit the island / you / ? . 4 will / next week / Max / walk to school / ? . 5 Will Sara grow tomatoes in her garden next year ? Unit 5 Part 2 153

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר