עמוד:152

Future AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 142 WILL : POSITIVE AND NEGATIVE Look at the pictures . Circle the correct word to complete each sentence . 1 הסתכלו בתמונות . הקיפו את המילה הנכונה להשלמת כל משפט . أنظروا إلى الصور . ضعوا دائرة حول الكلمة المناسبة لإكمال كلّ جملة . . Complete the sentences with the verbs in brackets . Use will , positive or negative 2 השלימו את המשפטים עם הפעלים שבסוגריים . השתמשו בצורת החיוב או השלילה של will . أكملوا الجمل بالأفعال الواردة بين القوسين . إستعملوا صيغة الإثبات أو النفي لـ will . Emma is sick today, so she ( go ) to the party . . 1 I love animals, so I ( have fun ) at the safari . . 2 Dana is hungry, so she ( make ) a sandwich . . 3 The computer is too expensive, so Doron ( buy ) it . . 4 Eyal wants to buy a phone, so he ( save ) money . . 5 It’s hot outside, so I ( wear ) a coat . . 6 will not go / won’t go The family will / won’t go on vacation . . 1 The children will / won’t go to school today . . 2 It will / won’t rain soon . . 3 We will / won’t go to the beach today . . 4 We will / won’t have a big breakfast . . 5 We will / won’t need to eat a big lunch . . 6 152

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר