עמוד:151

. Circle the TWO correct answers for each sentence 2 הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל משפט . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل جملة . . … Visitors can go to . 1 a . a village b . an island c . a prize People can walk in and out of … . . 2 a . a problem b . a town c . the sea You can look for … at home . . 3 a . toys b . bottles c . lessons An airport can be … place . . 4 a . an exciting b . a hungry c . a special People can drive … . . 5 a . near the sea b . in the forest c . in the sky Complete the dialogues with the words below . 3 all over the world visitors Grandpa How was school today ? . 1 Ruti It was good . Many came to our school today . Grandpa Yes, I know . I heard they came from . Ruti Yes, one visitor came from Africa and another from Japan . more and more do something Alex Yesterday I took a walk in the forest . . 2 Tom Th e forest is beautiful, but there is a lot of trash . Alex Yes, every week there is trash . Tom We need to about the problem . changed drive Adi Did you visit the mall this week ? . 3 Hila No, why ? Adi They it . There are a lot of different stores . Hila I’ll ask my mom to us there this afternoon . השלימו את השיחות עם המילים שלמטה . أكملوا الحوارات بالكلمات الواردة أدناه . visitors Unit 5 Part 2 151

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר