עמוד:148

5 4 3 2 1 6 A trash . 1 dangerous . 2 throw away . 3 problem . 4 place . 5 grow . 6 B מקום / مكان . a זבל / نفايات، قمامة . b בעיה / مشكلة . c מסוכן / خطِر . d לגדול, לגדל / ينشأ، ينبت، يزرع . e לזרוק לפח / يتخلّص، يطرح . f 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . My mom always tells me that it’s to ride my bike near cars . 1 Hila and Nofar fruit and vegetables in their garden . . 2 Shimi has a big . He can’t find his schoolbag . . 3 Tom puts the outside once a week . . 4 You need to that salad . It isn’t fresh . . 5 My favorite in Israel is the Hermon . . 6 dangerous התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 136, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . A New Park Part 2 REMEMBER dangerous grow place problem throw away trash 148

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר