עמוד:128

התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . A always . 1 then . 2 drink . 3 died . 4 dirty . 5 parents . 6 B מת, נפטר / مات، توفي . a תמיד / دائمًا . b הורים / والدان . c מלוכלך / وسخ، قذر . d שתייה, משקה / مشروب . e אז, לאחר מכן / حينئذ، إذًا، ثم . f 1 Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 120, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . Oliver Twist Part 4 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Tamar’s cat yesterday . It was very old . 1 I love my mom and dad . I think my are great ! . 2 Anna’s favorite is fresh lemonade . She makes it every week . . 3 My dog Bonzo is really . I need to wash him . . 4 Tim meets his friends on Fridays . They play football at the park . . 5 Uri bought a board game and he played it with his friends after . 6 school . died REMEMBER 5 4 3 2 1 always died dirty drink parents then 6 128

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר