עמוד:120

A first . 1 bought . 2 hour . 3 know . 4 world . 5 cost . 6 B לעלות ) כסף ( , מחירו / يكلف . a שעה / ساعة ( زمنية ) . b קנה / إشترى . c עולם / عالَم . d ראשון / أوّل . e 1 לדעת / يعرف، يعلم . f Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . The children have cooking lessons for one every Friday . 1 Gabby doesn’t where her cat is . . 2 How much does this phone ? I would like to buy it . . 3 Oren saved a lot of money and a computer . . 4 Rachel’s lesson today is English and then she has sports . . 5 Ben’s brother wants to go on a long trip and see the . . 6 hour התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Reading GET READYSTUDENT’S BOOK, PAGE 112, EXERCISE 2 Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . The Toy Museum Part 3 REMEMBER 5 4 3 2 1 bought cost first hour know world 6 120

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר