עמוד:83

? ) Look at the picture . Are the sentences below true ( T ) or false ( F 2 הסתכלו בתמונה . האם המשפטים נכונים ) T = True ( או לא נכונים ) F = False ( ? أنظروا إلى الصورة . هل الجمل صحيحة ) T = True ( أم غير صحيحة ) F = False ( ؟ . Gal and Yulia are buying clothes . 1 Hila is riding her bike . . 2 Danny and Samir are playing football . . 3 Gal and Yulia are eating ice cream . . 4 Avi is listening to music . . 5 Nira is waiting for a bus . . 6 Avi is talking on the phone . . 7 Moshe is carrying bags . . 8 Circle the correct answer to complete each sentence . 3 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Mark … at home today . 1 a . am staying b . is staying c . are staying Erez and Sara … tuna on their pizza . . 2 a . am putting b . is putting c . are putting I … my bike near the sea . . 3 a . am riding b . is riding c . are riding Shelly … on the sofa . . 4 a . am sitting b . is sitting c . are sitting The children … the movie . . 5 a . am enjoying b . is enjoying c . are enjoying Ben … with his dog . . 6 a . am playing b . is playing c . are playing SamirDanny Hila Avi Moshe Nira Yulia Gal F Unit 3 Part 2 83

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר